Eddie V’s – Scottsdale

May 23, 2024
6:30 am
15323 N Scottsdale Rd, Suite E160, Scottsdale, AZ 85254
Eddie V's - Scottsdale
Eddie V’s – Scottsdale
Steve Brining Entertainment

Eddie V’s in Scottsdale.

Jazz, Light Rock and R&B trio performance.

Share:
© 2024, Steve Brining Entertainment, All Rights Reserved